KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA PACJENTÓW

CENTRUM REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO RAF-MED – RAFAŁ KAŹMIERCZAK W WOLSZTYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281), informuję, że:

 

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych jest właściciel Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego RAF-MED – Rafał Kaźmierczak w Wolsztynie, 64-200 Wolsztyn, ul. Rożka 32, tel. 608 470 651 zwany dalej „Administratorem”.

 2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne RAF-MED – Rafał Kaźmierczak z siedzibą w Wolsztynie jest Pan Bartosz Walczak, tel. 604253287, email: iod@raf-med.pl

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego RAF-MED – Rafał Kaźmierczak świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne. Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

 •  art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;

 • art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;

 • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.

 • art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.

 1. Pozyskane od Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 2. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe  przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 3. Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

 4. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes UODO korespondując na wskazany poniżej adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi zdrowotne jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Nie podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług. 

Fizjoterapia     608 470 651, 696 033 738

SI, FITS            696 033 738, 697 474 277

Biofeedback    604 411 101

Logopedia       604 411 101, 691 397 622

Pedagogika     604 411 101, 691 397 622

9001.jpg
27001.jpg
Jesteśmy gabinetem partnerskim

© 2023 by Maple Park Family Practice. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now